Nie masz konta?
Jeśli chcesz się zarejestrować, kliknij:
Zarejestruj się
Trwa ładowanie

Ochrona danych osobowych

Polski English

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane?

Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerem.

Realizacja zamówień wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań. W związku z tym informujemy, że Administratorem danych zarejestrowanych użytkowników jest:

ALLTO SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-441), ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 390

Z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@alltosport.pl

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy kupna/sprzedaży, ( podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit b RODO ) - „wykonanie umowy”,
 • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania
  i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust 1 litera c RODO),
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ( podstawa prawna- art. 6 ust.1 f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”,
 • wysyłania informacji handlowych i marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu ( podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit a RODO )

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas po którym przedawnia się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

Informujemy, iż respektujemy pełnię praw, które przysługują Państwu z uwagi na ogólne rozporządzenie o ochronie danych na które zaliczają się:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • prawo przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazywać:
 • podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • usługodawcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak świadczące usługi księgowe, pocztowe, kurierskie, IT oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy oraz zarządzanie organizacją Administratora

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Słowniczek przydatnych pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie. 

 • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny)
Licencję na ten produkt posiada: ALLTOSPORT

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności