Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korszystając ze sklepu http://www.b2b.alltosport.pl/ wyrażasz zgodnę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO:

Sklep internetowy MySportShop.pl działający pod adresem www.mysportshop.pl prowadzony jest przez ALLTO SPORT Sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 13589/11/906. ALLTO SPORT Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 50000 zł, opłacony w całości w kwocie pięćdziesięciu tysięcy złotych. Dane adresowe/kontaktowe: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 390; 61-441 Poznań.

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sklep Internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną www.mysportshop.pl za pośrednictwem którego, Kupujący może w szczególności składać Zamówienia na towary znajdujące się w ofercie Sklepu.
 2. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta, Przedsiębiorca Indywidualny).
 3. Konsument - Kupujący  będący osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Kodeksu Cywilnego).
 4. Indywidualny Przedsiębiorca–Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach sklepu internetowego My Sport Shop.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu  cywilnego, zawarta pomiędzy ALLTO SPORT Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 390. 61-441 Poznań a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego www.MySportShop.pl
 7. Ustawa o prawach konsumenta – Dz.U.2017.0.683 t.j. - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 9. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który pośredniczy przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub karty kredytowej.
 10. Kurier – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który realizuje dostawę zamówionych przez Kupującego towarów z magazynu na adres podany przez kupującego.

 • 1. Postanowienia ogólne

  1.1   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.MySportShop.pl.

  1.2   Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.

  1.3   Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

  1.4   Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

  1.5   Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  1.6   Część oferty sklepu, zwłaszcza produkty wielkogabarytowe są ze względów transportowych wysyłane w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu.


  §2. Składanie zamówień

  2.1   Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:
 1. Za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie www.
 2. Telefonicznie pod numerem: 61 8300762
 3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@mysportshop.pl

2.2   Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.

2.3   W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

2.4   Po złożeni zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia zamówienia w Sklepie wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożonego zamówienia poprzez serwis Sklepu internetowego) oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Kupujących.

2.5   W przypadku stwierdzenia przez kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w pkt. 2.4 b Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.

2.6   Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasy, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

2.7   W związku z tym, że część dokumentów przesyłana jest do Klienta podczas realizacji Zamówienia w formacie PDF, kupujący w celu dokonania zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików w formacie PDF.

2.8   Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej potwierdzenia złożenia Zamówienia.


§3. Koszt dostawy

3.1   Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia i są zależne od wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.

3.2   Koszty dostawy oraz sposób wysyłki nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 
§4. Warunki płatności


4.1   Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

4.1.1 Gotówka w siedzibie firmy,

4.1.2 Gotówka do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),

4.1.3 Przedpłata – przelew na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia  (realizacja zamówienia po stwierdzeniu całkowitego wpływu należności na konto).

4.1.4 Przelewy24 – szybka, bezpieczna płatność za pomocą serwisu Przelewy24

§5. Realizacja Zamówienia
 

5.1   Kupujący zobowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.

5.2   Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera. Dostawa następuje tylko na terenie Polski.

5.3   Przesyłki kurierskie dostarczane są w terminie 2-3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

5.4   Dokument sprzedaży Kupujący może otrzymać w formie elektronicznej od Sprzedawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także  przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organom kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. nr 133,poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych.

5.5   Akceptacja Klienta nie wyklucza prawa Sklepu Internetowego do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

5.6   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo dostarczoną.

5.7   Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: ALLTO SPORT SP. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 390, 61-441 Poznań lub elektronicznie na adres mailowy sklepu. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następnego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji, Sklep Internetowy traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.


§6. Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego


6.1   Klient w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesyłany Towar nie jest uszkodzony:

 • Jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia lub zamówiony towar jest uszkodzony, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu, czy została spowodowana przez Klienta po odbiorze towaru, zaleca się sporządzenie z udziałem kuriera protokołu uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, Iż szkoda powstała podczas transportu.
 • Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w protokole stan opakowania i otrzymanego Towaru oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w dokumentu przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.
 • Po spisaniu protokołu szkody przesyłki należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem: sklep@mysportshop.pl

6.2   Klient może odmówić przyjęcie uszkodzonej przesyłki. W takim przypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem: sklep@mysportshop.pl

6.3   W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (numer kuriera, imię, nazwisko, numer telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Sklepu Internetowego.
 

§7. Prawo odstąpienia od umowy
 

7.1   Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta.

7.2   Dla zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie podpisanego oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu: sklep@mysportshop.pl. Oświadczenie należy wygenerować do pliku PDF za pomocą formularza znajdującego się na stronie Sklepu. W tym celu po zalogowaniu się na swoje konto należy przejść do zakładki Moje zamówienia, odszukać zamówienie do którego wykonywany będzie zwrot oraz wybrać opcję Zwrot towaru (ikona po prawej stronie w linii zamówienia). Link do zakładki Moje zamówienia wraz z informacją na temat odstąpienia od umowy sprzedaży przesyłany jest także wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia drogą mailową.

7.3   W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7.4   Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

7.5   Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.6   Płatności, o których mowa w ust. 7.5 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się z ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7   Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 7.1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.8   Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w § 7 ust. 7.1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


§8. Reklamacje z tytułu rękojmi
 

Reklamacje z tytułu rękojmi i niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mysportshop.pl.

Składającemu reklamację zalecamy podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.

8.1   Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

8.2   Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 

8.3   Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, ma możliwość przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera na koszt Sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@mysportshop.pl

8.4   Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się w tym terminie do zgłoszenia uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. Termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji nie dotyczy sytuacji, w której kupującym jest podmiot inny niż konsument (np. przedsiębiorca). W tym przypadku ustawa nie zawiera terminów, które wiązałyby strony, co powoduje dowolność w kształtowaniu stosunku umownego.


§ 9. Gwarancja


9.1   W przypadku Towarów objętych gwarancją producenta uprawnienia do tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym.

9.2   Kupujący może skierować roszczenia z tytułu gwarancji jakości bezpośrednio u Sprzedawcy, który przekaże zgłoszenie gwarantowi.

9.3   Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie.


§ 10 Ochrona danych osobowych


10.1  Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.

10.2  Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.

10.3  Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.4  Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

10.5  Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

§11. Postanowienia końcowe
 

11.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ALLTO SPORT Sp. z o.o. a Klientem,  który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ALLTO SPORT Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ALLTO SPORT Sp. z o.o..

11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4 Regulamin dostępny jest dla wszystkich kupujących w wersji elektronicznej na stronie sklepu w zakładce „Regulamin sklepu”.

11.5 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.